Samenwerken voor een betere publieke gezondheid
Lees verder
Bekijk de geleerde lessen Geleerde les

Complexe vraagstukken, samengestelde antwoorden

Een goede volksgezondheid is afhankelijk van veel verschillende factoren. Vraagstukken in de publieke gezondheid zijn dus per definitie complex. En er is meestal meer dan één antwoord te vinden. Daar kun je alleen maar uitkomen in een goede samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek. Én door samen te bouwen aan een kennisnetwerk dat raad weet met de verschillende dimensies van maatschappelijke vraagstukken. De academische werkplaats is dé plek waar deze samenwerking gestalte krijgt.

Hoe verloopt die samenwerking in de praktijk?
Geleerde les

Te weinig regie en afstemming

Op veel plaatsen zoeken mensen naar samenwerking rond publieke gezondheid. Ze realiseren zich dat iedere partner weer een ander stukje van de kennispuzzel in handen heeft. Alleen door samen te werken, kun je je doelen bereiken en de gezondheid van burgers verbeteren. De intenties om het samen te doen zijn meestal goed, maar de praktijk is erg weerbarstig. Het ontbreekt te vaak aan heldere regie en een effectieve afstemming.

Waar zie je het belang van
samenwerking bijvoorbeeld terug?
Geleerde les

Een voorbeeld: het wijkprofiel

Op veel plekken in Nederland wordt gewerkt aan wijkprofielen. Een wijkprofiel helpt bij het kiezen van prioriteiten en activiteiten rond gezondheid, afgestemd op wensen en behoeften van de burgers in een wijk. Door de relevante aspecten van gezondheid, participatie, zorg en welzijn in de wijk in kaart te brengen, ontstaat kennis voor beleid én praktijk. Het opsporen van de onderlinge samenhang van problemen biedt daarbij zicht op de diepere oorzaken daarvan.

Daar werk je toch vanzelf voor samen! Of...?
Geleerde les

Bewust en doelgericht samenwerken: een model

Goede intenties zijn belangrijk, zeker om een complexe opdracht als het maken van een wijkprofiel te kunnen volbrengen. Maar intenties zijn niet voldoende om een kennisnetwerk daarin ook echt te laten slagen. Zelfs als alle partners dezelfde ambitie delen – gezondere burgers bijvoorbeeld – komt een samenwerkingsverband niet vanzelf tot stand. Het werkt pas echt als een kennisnetwerk expliciet oog heeft voor de vijf invalshoeken van samenwerking die Kaats en Opheij hebben geformuleerd.

Volgens Kaats en Opheij is een samenwerking kansrijk ‘wanneer mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie.’

Zo’n model werkt niet alleen in de regio...
Geleerde les
Circle
Gedeelde
ambitie
Recht
doen aan
belangen
Goed persoonlijk
samenwerken
Professioneel
organiseren
Betekenisgevend
proces

Wat is de gedeelde ambitie van de partners?
Waar gaan ze samen echt voor?

Wat zijn de belangen van ieder van
de partners?
Op zoek naar 'mutual gains'!

Op de goede weg samen?
De goede stappen, de goede
volgorde, win-winproces, in dialoog

Is het netwerk professioneel
georganiseerd?
Governance, besluitvorming, vorm

Constructieve groepsdynamica?
Leiderschap, vertrouwen,
bovenstroom/onderstroom

Leren van elkaar, zowel regionaal als landelijk

Het model van Kaats en Opheij helpt bij het opzetten van een effectief regionaal kennisnetwerk. Maar de uitdaging is groter. Want ook op landelijk niveau heeft samenwerking – en dan tússen regionale kennisnetwerken en mét landelijke kennisinstituten – een grote meerwaarde. Ook hier spelen de academische werkplaatsen als initiatiefnemer een cruciale rol. In de regio organiseren zij een kennisnetwerk met partners. Hoe zorgen we er dan voor dat de regionale kennisnetwerken en landelijke kennisinstituten de werkzaamheden afstemmen en hun kennis delen?

Beweeg met de muis over de verschillende onderdelen voor meer informatie

We kunnen nog veel meer leren van elkaar!
Geleerde les

Op weg naar effectieve samenwerking

Door zowel in regionale als landelijke initiatieven oog te hebben voor de vijf invalshoeken van samenwerking, werken we samen aan een optimaal functionerend kennisnetwerk dat de uitdagingen van de toekomst aankan!

1 2 3 4 5